Saturday, April 28, 2007

एक पुराना मौसम लौटा

Artist: Jagjit Singh
Album: Marasim - Memories woven in Melody

Ek puraana mousam louta (2) yaad bhari purvayi

bhi (ek)
Aisa tho kam hi hotha hay wo bhi ho

tanhayi dhi

Yabdhom ki boucharom se jab palkem

bhigne lagthi hay (2)
Kithni soundhi laghthi hay

thab (2) maazi ki ruzvayi bhi (ek)

Dho dho

shaklem dhikhthi hay is bahke se aaeene mein

(2)
Mere sath chala aaya hay(2) aapka ik soudhayi

bhi
Aisa tho kam hi hotha hay wo bhi ho thanhayi

dhi

Khamoshi ka hasil bhi ik lambi si khamoshi

hay (2)
Unki bath suni bhi hum ne(2) apni bath

sunayi bhi
Aisa tho kam hi hotha hay wo bhi ho

thanhayi dhi (ek)